16 C
Giurgiu
vineri,24 mai 2024
spot_img

A N U N Ţ din 0 5.0 4.2 0 2 3

În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2019 privind Statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului sănătăţii nr. 166/2023, Penitenciarul – Spital București – Rahova organizează concurs, din sursă externă, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante de execuție

– medic (ofițer de poliție penitenciară), cu normă întreagă, 7 ore/zi, din cadrul Penitenciarului – Spital București – Rahova și unităților arondate:

 Penitenciarul BUCUREȘTI-RAHOVA

· 1 post de medic specialist/primar confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie – Cabinet Medical

 Penitenciarul CODLEA

· 1 post de medic specialist/primar confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie – Cabinet Medical

 Penitenciarul GIURGIU

· 3 posturi de medic specialist/primar confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie – Cabinet Medical

 Penitenciarul MĂRGINENI

· 2 posturi de medic specialist/primar confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie – Cabinet Medical

 Penitenciarul PLOIEȘTI

· 1 post de medic specialist/primar confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie – Cabinet Medical

 Penitenciarul de Femei PLOIEȘTI-TÂRGȘORUL NOU

· 1 post de medic specialist/primar confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie – Cabinet Medical

 Penitenciarul-Spital BUCUREȘTI-RAHOVA

· 1 post de medic specialist/primar confirmat în specialitatea medicină generală/medicină de familie – coordonator unități arondate – Compartimentul Ambulatoriu

La concurs pot participa persoanele care nu au calitatea de polițist de penitenciare.

Pentru posturile de medic specialist/primar se pot prezenta la concurs medici specialişti și medici primari, confirmaţi în specialitatea postului scos la concurs.

Candidaţii se pot înscrie pentru un singur post din anunţ. (conform art. 22 alin. (1) lit. a) din Anexa 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3065/C/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a postului.

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

CONDIȚII GENERALE

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Penitenciarul Spital București Rahova București, Șoseaua Alexandriei nr. 240 – 250, sector 5, cod 051527 Telefon: 021/421.17.46, fax: 021/421.15.19 e-mail: sprahova@anp.gov.ro, secretariat44@anp.ro

Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Întrucât posturile scoase la concurs sunt de poliţist de penitenciare, candidații trebuie să îndeplinească şi condițiile necesare pentru dobândirea calităţii de poliţist de penitenciare, prevăzute la art. 11 din Legea nr. 145/2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunosc limba română;

c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;

d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apţi din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;

e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;

g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;

h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfăşurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;

j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după promovarea concursului.

CONDIȚII SPECIFICE

  1. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate potrivit legii, în ramura de ştiinţă medicină – domeniul de licenţă sănătate – specializarea medicină;
  2. să deţină gradul profesional de specialist sau primar în specialitatea postului scos la concurs;
  3. să deţină certificat de membru al organizaţiei profesionale (Colegiul Medicilor din România) cu viza pe anul în curs;
  4. nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi.

În termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 06.04.2023 – 21.04.2023 (inclusiv), candidații transmit dosarele de concurs fie prin poșta electronică pe adresa de e-mail concurs-sprahova@anp.gov.ro, fie le depun personal, în intervalul orar 08.00–15.00, la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului-Spital București-Rahova.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează printr-un singur e-mail, în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. În cazul în care candidații optează pentru transmiterea prin poștă electronică, au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare. Nerespectarea prevederilor conduce la respingerea candidatului.

Dosarul de concurs conţine următoarele acte:

a) formularul de înscriere la concurs;

b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 166/2023;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii;

i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate

 j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la lit. d) și f) sunt valabile 3 luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Întrucât posturile scoase la concurs sunt de poliţist de penitenciare, dosarele de candidat vor cuprinde suplimentar faţă prevederile art. 8 alin. (2) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 166/2013 şi următoarele acte specifice concursurilor de încadrare în poliţia penitenciară:

a) copia livretului militar, unde este cazul;

b) copia foii matricole a diplomei de licenţă;

c) copia carnetului de muncă şi/sau copia adeverinţei care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcţiile ocupate, vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate (se pot prezenta și extrase din REVISAL);

d) declaraţie pe propria răspundere din care rezultă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 lit. e), g) şi i) din Legea nr.145/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

e) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (cuprins în formularul de înscriere);

f) acordul privind înregistrarea audio/video (cuprins în Anexa nr.3);

g) declarație pe propria răspundere privind locul în care și-au desfășurat activitatea în ultimele 30 de zile (cuprinsă în Anexa nr.3);

h) după caz, alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare la concurs.

Documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs şi alocă un identificator unic fiecărui candidat, utilizat pentru afişarea planificării candidaţilor pentru susţinerea probelor şi rezultatelor acestora.

Concursul constă în următoarele etape:

a) selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)

b) proba scrisă;

c) proba clinică sau practică.

În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, precum şi al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D)

Candidaţii declarați ”admis” la selecţia dosarelor de înscriere şi stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) vor susține o testare psihologică, conform programărilor stabilite de către Serviciul Psihologia Personalului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Comunicarea programărilor şi a rezultatelor la testarea psihologică se face prin afişare pe site-ul Penitenciarului-Spital București-Rahova și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Taxa de examinare psihologică este în cuantum de 70 lei şi se achită înaintea examinării, la poştă, prin mandat poştal sau la orice bancă, prin ordin de plată, în următorul cont:

· Cont IBAN: RO84TREZ70020G365000XXXX – deschis la ATCPMB (Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti)

· Beneficiar: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

· Cod fiscal: 4266324

· Denumire plată: taxă de examinare psihologică şi numele candidatului

Candidaţii pot contesta o singură dată rezultatul la testarea psihologică, în termen de două zile lucrătoare de la data afişării; contestaţiile se depun/se transmit la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului-Spital București-Rahova.

Candidații declarați „apt” la testarea psihologică, vor prezenta o adeverință eliberată de către medicul de familie (tipizatul este publicat pe site-ul Penitenciarului-Spital București-Rahova și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor) din care să reiasă afecțiunile și diagnosticul cu care se află în evidență, în vederea deschiderii fișei medicale.

În termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” încheie fişa medicală-tip la Cabinetul Medical din cadrul Penitenciarului-Spital București-Rahova sau al unității care are postul scos la concurs, după efectuarea examinării medicale conform metodologiei şi baremelor medicale în vigoare (ordin nr. M.194/2022/179/2022/165/C/2023/9507/2022/389/2022/48/2023/4297/2022 şi o depun la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului-Spital București-Rahova sau unității care are postul scos la concurs.

În acelaşi termen de 7 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale la testarea psihologică, candidaţii declaraţi „apt” din punct de vedere medical achită taxa de concurs în cuantum de 150 lei la casieria Penitenciarului-Spital București-Rahova şi depun la structura de resurse umane dovada achitării acesteia.

De asemenea, taxa de concurs poate fi achitată și la poștă, prin mandat poștal sau la orice bancă, prin ordin de plată, în următorul cont:

• Cont IBAN : RO16TREZ7055005XXX000148

• Beneficiar: Penitenciarul-Spital București-Rahova

• Cod fiscal: 15249612

• Denumire plată: taxă de concurs şi numele candidatului.

Dovada plății acesteia, prin mandat poștal sau ordin de plată, va fi depusă la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului-Spital București-Rahova sau unității care are postul scos la concurs.

În situația în care un candidat nu poate continua procedura de concurs, taxa nu va fi restituită.

În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a fișei medicale și a dovezii privind achitarea taxei de concurs, structura de resurse umane și secretarul comisiei de concurs din cadrul Penitenciarului-Spital București-Rahova verifică dosarele candidaţilor înscrişi din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor „apt” psihologic şi „apt” medical şi al existenţei dovezii de achitare a taxei şi întocmeşte un proces-verbal cu candidaţii declaraţi admis/respins, cu menţionarea motivului respingerii. Rezultatul verificării se afişează pe site-ul Penitenciarului-Spital București-Rahova și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor și nu poate fi contestat.

Concursul se organizează în maximum 90 de zile de la publicarea anunţului, conform Calendarului stabilit în Anexa nr. 1 la Anunț.

Bibliografia și tematica sunt cele stabilite pentru examenul de medic specialist, publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii – secţiunea Carieră/Specialişti/Concursuri/Examene şi Concursuri Naţionale/ Tematica examenului de medic specialist specialitatea medicină de familie, prevăzute în Anexa nr. 2 la Anunț.

Precizări

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs.

În cazul neocupării tuturor posturilor scoase la concurs, nu se fac redistribuiri, posturile neocupate rămânând vacante.

Modificările legislative intervenite după data publicării anunţului nu vor fi avute în vedere la susţinerea probelor de concurs.

Publicitatea în cazul modificării unor aspecte referitoare la organizarea sau desfășurarea concursului se realizează în cel mai scurt timp prin afișarea la sediul Penitenciarului-Spital București-Rahova, pe site-ul anp.gov.ro – Carieră – Concursuri funcţii execuţie – Concursuri în curs de derulare, pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății și pe site-ul posturi.gov.ro.

Polițiștii de penitenciare nu pot fi menţinuţi în activitate şi în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare pentru limită de vârstă (conform Anexei la Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare), potrivit art. 137 şi art. 133 lit. r) din Legea nr. 145/2019, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, persoanelor care la împlinirea vârstei respective, nu îndeplinesc condiţiile minime de vechime pentru acordarea pensiei de serviciu, le încetează raporturile de serviciu, fără a putea beneficia de pensie militară de stat, conform legii.

În acelaşi context, persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare, potrivit Anexei la Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi încadrate ca poliţist de penitenciare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la structura de resurse umane din cadrul Penitenciarului-Spital București-Rahova, telefonic 021.421.17.46 – interior 351/360 și pe site-ul Penitenciarului-Spital București-Rahova și al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – anp.gov.ro – Carieră – Concursuri funcţii execuţie – Concursuri în curs de derulare.

Comisar șef de poliție penitenciară dr. Marioara Nory JURJUȚ

Director Penitenciar-Spital Bucureşti-Rahova

Comisar de poliție penitenciară Ștefan Adrian CIOBĂNESCU

Șef birou (resurse umane și formare profesională)

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi articole