23.9 C
Giurgiu
sâmbătă,13 iulie 2024
spot_img

ANUNŢ  PUBLICITAR privind organizarea unei concesionări de teren

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

 Municipiul Giurgiu, Giurgiu, Bulevardul Bucureşti nr. 49-51, Județul Giurgiu, telefon 0246/211.627, fax 0246/215405, email primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal 4852455.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 

 Teren intravilan în suprafaţă de 196 mp., identificat cu număr cadastral 45160, înscris în Cartea funciară nr.45160, aparținând domeniului privat al Municpiului Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, strada Orhideei, nr.3, județul Giurgiu, conform Caietului de sarcini, H.C.L. al Municipiului Giurgiu nr.10/25.01.2024 și OUG 57/03.07.2019.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: 

Se regăsesc în Caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: 

Prin solicitare scrisă de la sediul Municipiului Giurgiu.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Direcţia Patrimoniu – Compartiment Urmărire, Executare Contracte,  Municipiul Giurgiu, Giurgiu, Bulevardul  Bucureşti, nr. 49-51, Județul Giurgiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 

119 lei/exemplar care se achită în numerar la Directia de Taxe si Impozite Locale Giurgiu, sau în cont IBAN: RO04TREZ32121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Giurgiu, cod fiscal 4852455.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.07.2024, ora 10:00.

4. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 31.07.2024,ora 16:30.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura  Municipiului Giurgiu, Giurgiu, Bulevardul Bucureşti, nr. 49-51, Județul Giurgiu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă

Fiecare participant depune un singur exemplar de ofertă într-un plic sigilat.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

01.08.2024, ora 13:00,  Municipiul Giurgiu, Giurgiu, Bulevardul Bucureşti, nr. 49-51, Județul Giurgiu, Sala Parter.

 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Tribunalul Giurgiu – Secţia Contencios Administrativ Fiscal, Giurgiu strada Episcopiei, nr. 13, Județul Giurgiu tel. 0246/212.725, fax: 0374/093.347, e-mail: registratura-tr@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

04.07.2024.

Related Articles

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Cele mai noi articole